E Beyanname

E Beyanname

E Beyanname Giriş Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, devlet eliyle toplanan paralara vergi denilmektedir. Ekonominin kayıt altına alınması, planlanması, denetlenip geliştirilmesi, vergi adaleti ve dengeli gelir dağılımının sağlanması açısından hükümetin yetkili organlarınca vergilerin toplanabilmesi için beyanname şartı aranmaktadır. E Beyanname Başvuru Şartları Bu beyannameleri; – 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükellefler, – Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568…

Sorgulama